14 - ARA 2010 - Bangkok, Thailand - Return Journey - GASP